Ζητείται Διευθυντής Ζωικής Παραγωγής

Ζητείται Διευθυντής Ζωικής Παραγωγής

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης με έδρα τη Χαλκίδα, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί:

Διευθυντή Ζωικής Παραγωγής

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεπερνά τα 60 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας. Με το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο σε ιδιότητες μονάδες εκτροφής στα πλαίσια μια πλήρους καθετοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, ο ζωικός πληθυσμός αποτελεί ακρογωνιαίο κεφάλαιο για την εταιρεία.

Διαχειρίζεται και παρέχει οδηγίες για τις διαδικασίες της ζωικής παραγωγής που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη κάθε Φάρμας. Διεξάγει τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό τοποθετήσεων νεοσσών προς πάχυνση, αναλύει τάσεις και στοιχεία για τον εντοπισμό προβληματικών τομέων ή επιτυχιών και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την βελτιστοποίηση, σύμφωνα με την φιλοσοφία και τους στόχους της εταιρείας.

Επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους υφισταμένους, τους συναδέλφους και το ανώτερο διοικητικό και μη εταιρικό προσωπικό για να εξασφαλίσει την απόδοση της παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων. Συμπληρώνει και ακολουθεί τις απαιτήσεις της εταιρείας σχετικά με τα προγράμματα βιολογικής ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων και προγράμματα ευζωίας των πουλερικών. Αναλύσει και κοινοποιεί οικονομικούς δείκτες, υποστηρίζει επενδυτικά προγράμματα συνεχούς βελτίωσης, μετακινείται στις εγκαταστάσεις/ φάρμες και διατηρεί εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας.

Κύρια χαρακτηριστικά θέσης:

 • Συντονισμός της παραγωγής, συντήρησης, απολύμανσης και ποιότητας.
 • Παρακολούθηση της απόδοσης κάθε τμήματος για την επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας της παραγωγής
 • Καθορισμός στόχων και επανεξέταση των επιδόσεων των ενεργειών σε σχέση με τους στόχους.
 • Παρακολούθηση του εξοπλισμού σε καθημερινή βάση και συνεργασία με τον υπεύθυνο συντήρησης.
 • Παροχή σαφούς αίσθησης της κατεύθυνσης της εταιρείας προς τους εργαζομένους, ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας για την επίτευξη των στόχων.
 • Εξασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαίδευση υπαλλήλων, την παροχή κινήτρων για σταθερές επιδόσεις, την αξιολόγηση των επιδόσεων.
 • Παρακολούθηση των διαδικασιών για την τήρηση των πολιτικών της εταιρείας
 • Διαχείριση όλων των πτυχών των εργασιών για να εξασφαλιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Διενέργεια επιθεωρήσεων για την εξάλειψη επικίνδυνων συνθηκών.
 • Συνεργασία με τους συνεργαζόμενους εκτροφείς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επιβολή των εταιρικών αρχών, βοηθώντας τους παράλληλα για τη διαχείριση του σμήνους.
 • Παρακολούθηση των δρομολογίων των εταιρικών οχημάτων που αφορούν στη Ζωική Παραγωγή.
 • Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με τα άλλα Τμήματα, ανάλυση και χρήση δεδομένων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα βάρη των πτηνών, την μετατρεψιμότητα, τις πληροφορίες για τους νεοσσούς και τις τοποθετήσεις προς πάχυνση.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας που αποσκοπούν στην εξάλειψη των λειτουργικών προβλημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Μηχανολόγος Μηχανικός – Χημικός Μηχανικός, ή συναφές) – μεταπτυχιακές
  σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 3 –5 έτη εμπειρία στον τομέα παραγωγής στη Βιομηχανία Μεταποιημένων
 • Τροφίμων, ιχθυοκαλλιεργειών, φαρμάκων ή χημικών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών & ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης
 • Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων
 • Σημαντικός παράγοντας η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες
 • Δυνατότητες εξέλιξης

Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων :

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

e-mail: hr@aggelakis.gr
Fax:2221 0 42010