Λογιστής Α’ Τάξεως

Λογιστής Α’ Τάξεως

Στην Αγγελάκης ΑΕ, πρωτοπορούμε στη βιομηχανία τροφίμων από το 1960 με σταθερή δέσμευση σε ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα. Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση σαν ευκαιρία για ανάπτυξη και επιδιώκουμε την αριστεία, την αλληλεγγύη και την ευεξία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Καθώς η εταιρεία μας αναπτύσσεται συνεχώς αναζητάμε έναν έμπειρο Λογιστή που θα γίνει μέλος της ομάδας του Οικονομικού Τμήματος ώστε να την ενισχύσει συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

Αν κι εσύ αναζητάς ένα περιβάλλον που εκτιμά την τεχνογνωσία σου και ενθαρρύνει την εξέλιξή σου η εταιρεία μας θέλει να σε γνωρίσει. 

Ρόλος: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ

Τι θα κάνεις:

 • Έλεγχο καταχώρησης δαπανών, αγορών  – επιμέλεια νομιμότητας και ορθής απεικόνισης δαπανών – αγορών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα Ε.Γ.Λ.Σ
 • Επίβλεψη Μισθοδοσίας  
 • Επίβλεψη μητρώου παγίων 
 • Προετοιμασία και υποβολή́ δηλώσεων  φόρων  και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, VIES, INTRASTAT, Φ.Μ.Υ, λοιπών παρακρατούμενων φόρων  κ.λ.π 
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών, προμηθευτών, πιστωτών και έλεγχος στοιχείων 
 • Επίβλεψη πιστωτικού έλεγχου
 • Έλεγχο απογραφών υλικών-εμπορευμάτων, και επίβλεψη μηνιαίας συμφωνίας αποθηκών
 • Επίβλεψη συμφωνίας ταμειακών διαθεσίμων και ημερήσιων συμφωνιών Ταμείου και τραπεζικών διαθεσίμων
 • Συμφωνίες σε μηνιαία βάση λογαριασμών εσόδων – δαπανών – παγίων με τα υποσυστήματα
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία του Monthly Management Reporting 
 • Εργασίες ενημέρωσης και ελέγχου εργασιών My Data, συμβάσεις προσωπικού 
 • Συντονισμό/διαχείριση κάθε άλλης λογιστικής εργασίας που έχει ανάγκη η επιχείρηση 
 • Επίβλεψη λειτουργίας ERP (Soft1) συστήματος και συνεργασία με τους μηχανογράφους για τυχόν παραμετροποιήσεις
 • Προετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Φορολογική Δήλωση και λοιπές ετήσιες καταστάσεις 
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία πρόβλεψης ταμειακών ροών
 • Παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των χρηματοοικονομικών και λογιστικών στόχων
 • Επικοινωνία και Συνεργασία με Ορκωτούς Λογιστές και λοιπούς εξωτερικούς συμβούλους (Λογιστικά γραφεία, Νομικοί σύμβουλοι, λοιποί σύμβουλοι) 

Τι ψάχνουμε:

 • Απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης – Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική και Σεμινάρια Φορολογίας θα συνεκτιμηθούν
 • Τουλάχιστον 10 έτη σε αντίστοιχη θέση σε συμβουλευτικές εταιρείες ή λογιστήρια ανώνυμων εταιρειών 
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, Φορολογίας, ΕΦΚΑ & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικού Εμπορικού Μητρώου, Μισθοδοσίας και Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Γνώσεις Διεθνών Προτύπων Χρηματοικονομικής Αναφοράς (IFRS)
 • Εμπειρία στη γνώση χειρισμού SoftOne ERP
 • Επιθυμητή εμπειρία σε Λογιστική παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων 
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και Αγγλικών.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και υπευθυνότητας.
 • Ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής  αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων και αποτελεσματικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες, συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας.
 • Διάθεση για εργασία και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών και ικανότητα προτεραιοποίησης.

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών: Συμπεριλαμβανομένου bonus επίδοσης.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης: Πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Σύγχρονο περιβάλλον: Εργασία σε ένα φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον που προάγει την καινοτομία, την αριστεία και την ευεξία.
 • Παροχές: Προγράμματα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής.
 • Πολιτική ενσωμάτωσης: Πολιτική ίσων ευκαιριών, που υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Αν με όσα διάβασες παραπάνω ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέρος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@aggelakis.gr για να υποβάλεις την αίτησή σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σε γνωρίσουμε.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 28/07/24

Για οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινώνησε και με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο: 2221180500

Αγγελάκης ΑΕ – Δεσμευμένοι στην Ποιότητα και την Καινοτομία

Join us in crafting the future of the food industry with your skills and expertise!