Η Πολιτική Ποιότητας της Αγγελάκης Βιομηχανική & Πτηνοτροφική ΑΕ συνίσταται, κατ’ αρχήν, στην πλήρη ικανοποίηση κάθε πελάτη με την πρώτη φορά και στη συνεχή βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

Για το σκοπό αυτό, επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης τους προμηθευτές μας, φροντίζουμε οι συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς των προϊόντων να είναι σύμφωνες με την διεθνή πρακτική, επενδύουμε στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας, ενώ, παράλληλα, αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων, το οποίο είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές.

Όλοι εμείς, η Διοίκηση, το Στελεχιακό Δυναμικό και οι εργαζόμενοι στην Αγγελάκης Βιομηχανική & Πτηνοτροφική ΑΕ, επειδή πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  1. Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  2. Την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης.
  3. Τη χρήση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
  4. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ό,τι αφορά στην ποιότητα.
  5. Τη διαρκή βελτίωση των πρακτικών μας.
  6. Τη διαρκή ικανοποίηση των πελατών μας.
  7. Την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων για την βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
  8. Τη μέτρηση αντίστοιχων δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων.
  9. Τη δέσμευση της Διοίκησης για συμμόρφωση με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

 

Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση, Στελεχιακό Δυναμικό και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Αγγελάκης Βιομηχανική & Πτηνοτροφική ΑΕ.

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Θάνος Αγγελάκης