Ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδος, Αθανάσιος Αγγελάκης, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του Υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας Ελλάδος, Αθανάσιος Αγγελάκης, συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας του Υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης πτηνοτροφίας Ελλάδος, Αθανάσιος Αγγελάκης, συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Εργασίας η οποία συστήθηκε με πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σκοπός της είναι η διατύπωση προτάσεων τροποποίησης του Νόμου 4056/2012, που αφορά σε θέματα αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου 4056/2012 και η διαμόρφωση προτάσεων επίλυσής τους. Οι προτάσεις της Ομάδας Εργασίας θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

H Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς το έως σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο καθιστούσε ανέφικτη την αδειοδότηση υφιστάμενων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων υποσκελίζοντας τοιουτοτρόπως ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης πτηνοτροφίας.